Թիրախային խումբ

Հիմնադրամի թիրախային խմբում ընդգրկվում են ՀՀ մարզերում գործող այն ձեռնարկությունները, որոնք զբաղվում են հետևյալ գործունեությամբ.

 • Կաթնամթերքի վերամշակում,
 • Մրգերի պահածոյացում,
 • Բանջարեղենի պահածոյացում,
 • Գինու արտադրություն,
 • Ձկնաբուծություն և վերամշակում,
 • Թռչնաբուծություն;
 • Սառարանային տնտեսություն,
 • Ջերմոցային տնտեսություն:

Ընկերության տեսակը

ՀԳՏՏԶՀ շեշտը դնում է հետևյալ առանձնահատկություններ ունեցող գյուղատնտեսական նշանակության ընկերությունների վրա՝

 • Վերջիններս հանդիսանում են, կամ պատրաստակամ են վերափոխվել բաժնետիրական ընկրությունների, ինչը հնարավոր է դարձնում ՀԳՏՏԶՀ բաժնեմասնակցային ներդրումների իրականացումը,
 • Հանդիսանում են մասնավոր սեփականություն,
 • Պատրաստակամ են ներդնել թափանցիկ կորպորատիվ կառավարման մեխանիզմներ` հետևելով միջազգային լավագույն փորձին և համապատասխան հայկական օրենքներին,
 • Բավարարում են հիմնական ֆինանսական կենսունակության և զարգացման ազդեցության չափանիշները,
 • Ունեն բավարար փորձ և ցույցաբերում են պատշաճ, իրատեսական աճի հնարավորություն իրենց հիմնական գործողություններով,
 • Պատրաստակամ են ընդունել ՀԳՏՏԶՀ տեխնիկական աջակցությունը՝ իրենց արժեշղթայի/ենթաոլորտի զարգացումը առավել դյուրին դարձնելու նպատակով,
 • Պատրաստակամ են զարգացնել իրենց գործընթացները և ապրանքները, որպեսզի համապատասխանեն միջազգային որակի ստանդարտներին:

Համապատասխանության չափանիշները

Գործում են հետևյալ նախապայմանները (այս հատկանիշներից մեկին կամ ավելիին անհամապատասխանությունը չի հանգեցնում ներդրման դիմումի ավտոմատ կերպով մերժմանը, սակայն կարող է ազդել ՀԳՏՏԶՀ ներդրման գումարի կամ տեսակի վրա).

 • Ընկերությունը գյուղական բնակչության հետ փոխկապված փոքր կամ միջին չափի ագրո բիզնեսով զբաղվող ընկերություն է,
 • Ընկերությունը մասնավոր սեփականություն է և գրանցված է որպես Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն,
 • Ընկերությունը ունի թափանցիկ հաշվապահական հաշվառման համակարգ, ինչպես նաև վարում ու պատրաստում է ֆինանսական հաշվետվություններ համաձայն ՖՀՄՍ (դա հնարավոր է իրականացնել հաշվապահական հաշվառման գործառույթը այլ ընդունելի անկախ հաշվապահական ընկերությանը հանձնարարելով կամ ունենալով ընդունելի ներքին համակարգ),
 • Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունները ենթարկվել են աուդիտի ներդրման դիմումը ներկայացնելու պահից առնվազն նախորդ երկու տարվա համար և ընկերությունն ունի առանց վերապահման կարծիք առնվազն մեկ տարվա համար,
 • Ընկերությունը ունի հստակ և թափանցիկ կանոնների, գործելակերպի և գործընթացների համակարգ, որոնցով այն տնօրինվում է և վերահսկվում, ինչպես նաև ունի տնօրենների խորհուրդ, որը բավականաչափ անկախ է ընկերության ղեկավարությունից, որպեսզի իսկապես ներկայացնի բաժնետերերի շահերը,
 • Ընկերությունը ունի առնվազն երեք տարվա փորձ և ներդրման դիմումը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարվա կտրվածքով առնվազն երկու տարին գործել է շահույթով: